توضیحاتی درمورد مسابقه:این مسابقه یکی از بهترین مسابقه هایی است که دیده ام وبصورتextreme rules tlc matchهست یعنی استفاده از هر وسیله ای اشکالی ندارد و برنده کسی است که کمربند را از بالای رینگ بایک نردبان بدست آورد.شرط مسابقه اینست که اگر تیکر ببازد باید از wwe برود دراین بازی افرادی دخالت کردند وصحنه های وحشتناکی رخ داد.ولی در آخر کسی برنده نشد جز ...........